Prestació de serveis integrals de Neteja, Manteniment, Reformes i Muntatges, Serveis Técnics, Jardineria, Control de Plagues, Control d’accessos, processos industrials i logístics. Qualsevol tipus d’externalització de serveis aportant recursos humans amb un alt nivell de professionalitat i els mitjans tècnics necessaris.